Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Công cụ chọn màu và sao chép mã màu

Mục mục bài viết

Hôm nay bạn sẽ học cách tạo bảng màu với phong cách Material Design. Về cơ bản, có 19 màu khác nhau và mỗi màu có 10 biến thể. Tất cả các màu có 10 sắc thái khác nhau từ sáng đến tối và tối hơn. Mỗi ô màu có mã màu và giá trị % của màu tạo nên màu sáng và tối. Sau khi chọn màu, bạn có thể chỉ cần sao chép mã màu bằng cách nhấp vào đó, vì có tính năng sao chép mã vào khay nhớ tạm.

Demo công cụ chọn màu và sao chép mã màu

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" >
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Công cụ chọn màu và sao chép mã màu » TradeVN </title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/5.0.0/normalize.min.css">
 <link rel="icon" type="image/png" href="https://tradevn.tech/wp-content/uploads/2021/07/bieu-tuong-tradevn-tech.png.png"/>
 <link rel="stylesheet" href="https://tradevn.tech/file/chonmau.css">

</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="material-color-picker">
    <div class="material-color-picker__left-panel">
      <ol class="color-selector" data-bind="foreach: materialColors">
        <li>
          <input name="material-color" type="radio" data-bind="attr: { id: 'materialColor' + $index() }, checked: selectedColor, value: color" >
          <label data-bind="attr: { for: 'materialColor' + $index(), title: color }, style: { 'color': $data.variations[4].hex }"></label>
        </li>
      </ol>
    </div>
    <div class="material-color-picker__right-panel" data-bind="foreach: materialColors">
      <div class="color-palette-wrapper" data-bind="css: { 'js-active': selectedColor() === color }">
        <h2 class="color-palette-header" data-bind="text: color"></h2>
        <ol class="color-palette" data-bind="foreach: variations">
          <li id="clipboardItem" class="color-palette__item" data-bind="attr: { 'data-clipboard-text': hex }, style: { 'background-color': hex }">
            <span data-bind="text: weight"></span>
            <span data-bind="text: hex"></span>
            <span class="copied-indicator" data-bind="css: { 'js-copied': copiedHex() === hex }">Đã sao chép mã màu</span>
          </li>
        </ol>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/knockout/3.4.0/knockout-min.js'></script>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clipboard.js/1.5.10/clipboard.min.js'></script>
<script src="https://tradevn.tech/file/chonmau.js"></script>

</body>
</html>

Ở trên các bạn chú ý mã <script src="https://tradevn.tech/file/chonmau.js"></script> và  <link rel="stylesheet" href="https://tradevn.tech/file/chonmau.css">, tôi đã dẫn liên kết đến 2 File .css.js từ Tradevn.tech, nhưng nội dung của 2 File đó như phần bên dưới. Các bạn có thể sao chép tùy ý.

Mã CSS


html {
 box-sizing: border-box;
 height: 100%;
}

*,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 *,
 *:before,
 *:after {
  -webkit-animation-duration: 0ms !important;
      animation-duration: 0ms !important;
  -webkit-transition-duration: 0ms !important;
      transition-duration: 0ms !important;
 }
}

body {
 height: 100%;
}

img {
 max-width: 100%;
 height: auto;
}

html {
 background-color: #b0bec5;
 font-family: "Roboto", sans-serif;
 font-weight: 400;
}

.container {
 padding: 1em;
}

.material-color-picker {
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 width: 32em;
 max-width: 100%;
 margin: 0 auto;
 background-color: white;
 border: 1px solid #3dc1a6;
 border-radius: 0.5em;
 box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(63, 134, 210, 0.82), 0 2px 15px 13px rgba(87, 172, 239, 0.24);

}
.material-color-picker__left-panel {
 z-index: 1;
}
.material-color-picker__right-panel {
 position: relative;
 -webkit-box-flex: 1;
     flex-grow: 1;
 overflow: hidden;
}

.color-selector {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 -webkit-box-orient: vertical;
 -webkit-box-direction: normal;
     flex-direction: column;
 padding: 1em 0;
 border-right: 0.25em solid #E0E0E0;
}
.color-selector input[type='radio'] {
 display: none;
}
.color-selector label {
 position: relative;
 display: inline-block;
 padding: 0.5em 1.5em;
 cursor: pointer;
}
.color-selector label:before {
 content: '';
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
 padding: 0.75em;
 background-color: currentColor;
 border-radius: 50%;
}
.color-selector label:after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
     transform: translate(-50%, -50%);
 padding: 0.5em;
 border: 0.5em solid #fff;
 border-radius: 50%;
 -webkit-transition: padding 250ms;
 transition: padding 250ms;
}
.color-selector input[type='radio']:checked + label:after {
 padding: 1em;
}

.color-palette-wrapper {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 -webkit-transform: translateX(-100%);
     transform: translateX(-100%);
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 -webkit-box-orient: vertical;
 -webkit-box-direction: normal;
     flex-direction: column;
 padding: 1.5em;
}
.color-palette-wrapper.js-active {
 -webkit-transform: translateX(0);
     transform: translateX(0);
}

.color-palette-header {
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 -webkit-box-pack: justify;
     justify-content: space-between;
 margin: 0;
 margin-bottom: 1em;
 font-weight: 800;
 color: #03d396;
 font-family: monospace;
 
}

.color-palette {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 -webkit-box-orient: vertical;
 -webkit-box-direction: normal;
     flex-direction: column;
 -webkit-box-flex: 1;
     flex-grow: 1;
}
.color-palette__item {
 position: relative;
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 -webkit-box-align: center;
     align-items: center;
 -webkit-box-pack: justify;
     justify-content: space-between;
 -webkit-box-flex: 1;
     flex-grow: 1;
 margin: 0.25em 0;
 padding: 0 1em;
 border-radius: 0.25em;
 font-family: "Roboto Mono", monospace;
 -webkit-transition: -webkit-transform 250ms;
 transition: -webkit-transform 250ms;
 transition: transform 250ms;
 transition: transform 250ms, -webkit-transform 250ms;
 cursor: pointer;
}
.color-palette__item:hover {
 -webkit-transform: scale(1.005);
     transform: scale(1.005);
}

.copied-indicator {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 -webkit-transform: translate(-50%, 0);
     transform: translate(-50%, 0);
 opacity: 0;
 -webkit-transition: all 250ms;
 transition: all 250ms;
}
.copied-indicator.js-copied {
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
     transform: translate(-50%, -50%);
 opacity: 1;
 background: -webkit-linear-gradient(#00ff30, #fff);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

Javascript

var copiedHex = ko.observable();
var clipboard = new Clipboard('#clipboardItem');

clipboard.on('success', function(el) {
  console.clear();
  console.info('Action:', el.action);
  console.info('Text:', el.text);
  console.info('Trigger:', el.trigger);
  el.clearSelection();
  
  copiedHex(el.text);
});

///

var selectedColor = ko.observable("Red"); // lazy

ko.applyBindings({
  materialColors: [
    {
      color: "Red",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FFEBEE"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#FFCDD2"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#EF9A9A"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#E57373"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#EF5350"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#F44336"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#E53935"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#D32F2F"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#C62828"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#B71C1C"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Pink",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FCE4EC"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#F8BBD0"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#F48FB1"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#F06292"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#EC407A"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#E91E63"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#D81B60"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#C2185B"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#AD1457"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#880E4F"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Purple",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#F3E5F5"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#E1BEE7"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#CE93D8"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#BA68C8"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#AB47BC"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#9C27B0"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#8E24AA"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#7B1FA2"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#6A1B9A"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#4A148C"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Deep Purple",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#EDE7F6"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#D1C4E9"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#B39DDB"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#9575CD"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#7E57C2"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#673AB7"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#5E35B1"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#512DA8"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#4527A0"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#311B92"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Indigo",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#E8EAF6"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#C5CAE9"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#9FA8DA"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#7986CB"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#5C6BC0"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#3F51B5"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#3949AB"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#303F9F"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#283593"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#1A237E"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Blue",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#E3F2FD"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#BBDEFB"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#90CAF9"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#64B5F6"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#42A5F5"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#2196F3"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#1E88E5"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#1976D2"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#1565C0"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#0D47A1"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Light Blue",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#E1F5FE"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#B3E5FC"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#81D4FA"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#4FC3F7"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#29B6F6"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#03A9F4"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#039BE5"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#0288D1"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#0277BD"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#01579B"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Cyan",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#E0F7FA"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#B2EBF2"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#80DEEA"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#4DD0E1"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#26C6DA"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#00BCD4"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#00ACC1"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#0097A7"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#00838F"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#006064"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Teal",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#E0F2F1"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#B2DFDB"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#80CBC4"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#4DB6AC"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#26A69A"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#009688"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#00897B"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#00796B"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#00695C"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#004D40"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Green",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#E8F5E9"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#C8E6C9"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#A5D6A7"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#81C784"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#66BB6A"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#4CAF50"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#43A047"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#388E3C"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#2E7D32"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#1B5E20"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Light Green",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#F1F8E9"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#DCEDC8"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#C5E1A5"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#AED581"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#9CCC65"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#8BC34A"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#7CB342"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#689F38"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#558B2F"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#33691E"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Lime",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#F9FBE7"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#F0F4C3"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#E6EE9C"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#DCE775"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#D4E157"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#CDDC39"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#C0CA33"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#AFB42B"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#9E9D24"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#827717"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Yellow",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FFFDE7"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#FFF9C4"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#FFF59D"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#FFF176"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#FFEE58"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#FFEB3B"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#FDD835"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#FBC02D"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#F9A825"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#F57F17"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Amber",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FFF8E1"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#FFECB3"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#FFE082"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#FFD54F"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#FFCA28"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#FFC107"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#FFB300"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#FFA000"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#FF8F00"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#FF6F00"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Orange",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FFF3E0"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#FFE0B2"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#FFCC80"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#FFB74D"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#FFA726"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#FF9800"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#FB8C00"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#F57C00"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#EF6C00"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#E65100"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Deep Orange",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FBE9E7"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#FFCCBC"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#FFAB91"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#FF8A65"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#FF7043"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#FF5722"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#F4511E"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#E64A19"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#D84315"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#BF360C"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Brown",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#EFEBE9"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#D7CCC8"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#BCAAA4"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#A1887F"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#8D6E63"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#795548"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#6D4C41"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#5D4037"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#4E342E"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#3E2723"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Grey",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#FAFAFA"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#F5F5F5"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#EEEEEE"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#E0E0E0"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#BDBDBD"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#9E9E9E"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#757575"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#616161"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#424242"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#212121"
        }
      ]
    },
    {
      color: "Blue Grey",
      variations: [
        {
          weight: 50,
          hex: "#ECEFF1"
        },
        {
          weight: 100,
          hex: "#CFD8DC"
        },
        {
          weight: 200,
          hex: "#B0BEC5"
        },
        {
          weight: 300,
          hex: "#90A4AE"
        },
        {
          weight: 400,
          hex: "#78909C"
        },
        {
          weight: 500,
          hex: "#607D8B"
        },
        {
          weight: 600,
          hex: "#546E7A"
        },
        {
          weight: 700,
          hex: "#455A64"
        },
        {
          weight: 800,
          hex: "#37474F"
        },
        {
          weight: 900,
          hex: "#263238"
        }
      ]
    }
  ]
});

Chúc các bạn thành công! Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại Comment bên dưới nhé!


Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh

Hãy cho chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ bài viết với bạn bè của bạn. Cảm ơn vì đã ghé thăm, hãy tiếp tục ghé thăm Tradevn.tech. Xin cám ơn!


avatar
  Nhận thông tin qua email  
Nhận thông báo cho